Hoe willen wij u helpen?

NAMclaim is opgericht om Groningse boeren in staat te stellen gezamenlijk hun aardbevingsschade op de NAM en de Staat te verhalen. Door dit gezamenlijk op basis van no cure no pay te doen worden de kosten per boer gedrukt en zijn meer boeren in staat hun schade te verhalen. NAMclaim wordt onder meer gesteund door Pieter Lakeman en enkele Groningse boeren met grote aardbevingsschades. NAMclaim wil de schadeclaims niet door een bestuursrechter laten beslissen omdat die weinig kennis van schadeafhandeling heeft, maar door de gewone rechter: voor claims tegen de NAM de rechtbank Assen en voor claims tegen de Staat de rechtbank Den Haag. We willen dat niet doen met meer dan 100 aparte dagvaardingen maar ook niet met meer dan 100 eisers op één dagvaarding. De o.i. meest effeciente processtrategie is de schadeclaims van boeren met gelijksoortige schades, bijvoorbeeld 5-10 boeren, zoveel mogelijk op één dagvaarding te combineren.

App

Schadeclaims tegen NAM en Staat

Nadat de Hoge Raad haar voor de gedupeerde boeren gunstige uitspraak had gedaan heeft de staat zoals ze dat noemt de NAM op afstand gezet. Dat hield in dat in juli 2020 een semi-overheidsorgaan, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (ING) belast werd met het uitkeren van de schadevergoedingen. Inmiddels is duidelijk dat dit een poging van het ministerie van Economische Zaken is geweest om de uit te keren schadevergoedingen zo klein mogelijk te laten zijn. Daarbij bepaalde de regering dat benadeelde partijen daar zonder advocaat terecht kon. Dat leek aantrekkelijk maar lijkt ook een truc te zijn geweest om zoveel mogelijk mensen in deze fuik te laten zwemmen. Wij raden iedereen af om zijn schadeclaim aan het IMG voor te leggen. Het IMG trekt ook op eigen initiatief oude schademeldingen die niet aan haar zijn gemeld maar aan rechtsvoorgangers naar zich toe. NAMclaim blijft verre weg van het IMG en de eventueel daaropvolgende bestuursrechter. NAMclaim wil uw schade met de gewone civiele procedure voor de gewone rechtbank op de NAM en de Staat verhalen.

App

Kort Geding

Boeren die een schriftelijk aanbod van het IMG ontvangen hebben en dat niet hebben geaccepteerd kunnen met een Kort Geding zeer waarschijnlijk met NAMclaim een voorschot op hun schadevergoeding bij de NAM opeisen. De rechter weigert een eis om in een kort geding een geldbedrag te ontvangen slechts om drie redenen die in dit speciale geval geen van drieën van toepassing zijn. De eerste reden is de mogelijkheid dat bij de latere civiele procedure, de zogenaamde bodemprocedure, de rechter anders zal beslissen waardoor de eiser in het kort geding dan ten onrechte het bedrag heeft ontvangen. Dit argument is niet van toepassing omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de bodemrechter een schade zal toewijzen die zelfs nog onder het niveau van het IMG aanbod ligt. De tweede reden is de mogelijkheid dat de eiser in het kort geding de latere civiele procedure verliest en dan niet in staat is het bedrag terug te betalen, het zogenaamde restitutierisico. Ook dit risico is zeer gering omdat het vrijwel uitgesloten lijkt dat de eiser in het kort geding bij de latere bodemprocedure het geld moet terugbetalen. De derde reden is dat de eiser geen spoedeisend belang heeft. Het onderhavige geval heeft de eiser om meerdere redenen een spoedeisend belang. De schade loopt door en wordt alsmaar groter

App

No cure no pay

De meeste Groningse boeren hebben als gevolg van de door gasboringen veroorzaakte aardbevingen zulke hoge schades opgelopen dat zij niet in staat zijn om advocaten, deskundigen, griffiegelden en andere proceskosten te betalen. Daar maken de Staat en de NAM misbruik van door de juridische verplichting tot schadevergoeding zonder procedures niet na te komen maar de benadeelde boeren zogenaamd kosteloos door het IMG te laten helpen. Inmiddels weet vrijwel iedereen dat dit een doodlopende weg is. Het IMG vergoedt vrijwel altijd slechts een klein deel van de geleden schade. Een procesfinancier is iemand die alle hiervoor genoemde kosten voorschiet en alleen bij resultaat na afloop van de incassoprocedure een percentage van het voor de benadeelde partijen binnengehaalde bedragen ontvangt. Dat percentage wordt tevoren met de procesfinancier afgesproken. Doordat de NAM en de Staat weten dat benadeelde partijen met een procesfinancier de procedure vaak langer kunnen volhouden dan partijen zonder procesfinancier is de kans dat de NAM of de Staat in hoger beroep gaan wanneer zij de zaak verloren hebben kleiner dan wanneer benadeelde partijen zonder procesfinancier procederen.