Stand van zaken bij schadeafhandeling

Kort nadat de Hoge Raad in 2019 had bepaald dat de NAM en de Staat elk voor alle aardbevingsschade van de boeren aansprakelijk waren, hebben de NAM en de Staat zich aan die verantwoordelijkheid onttrokken en heeft de staat de verantwoordelijkheid voor de schadeafwikkeling in handen gelegd van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG doet aanbiedingen voor schadevergoeding waarbij slechts een fractie van de schade wordt vergoed. Schade aan mestkelders wordt bijvoorbeeld vaak helemaal niet vergoed. Veel boeren hebben de aanbiedingen van het IMG dan ook afgewezen. Wanneer je het niet eens bent met een aanbod van het IMG kun je niet bij een gewone rechter in beroep gaan maar alleen bij een bestuursrechter. Een bestuursrechter kan echter geen schadeclaims beoordelen. In beroep gaan bij de bestuursrechter is daarom in principe zinloos. Daarom is ook het door het IMG laten beoordelen van schades niet zinvol.


Wanneer men van het IMG een aanbod tot vergoeding van bepaalde schades heeft aanvaard is het niet mogelijk om voor die schades later alsnog hogere vergoedingen te krijgen. Boeren die aanbiedingen van het IMG niet hebben aanvaard kunnen wél alsnog met NAM-claim naar de gewone rechter stappen. Ook boeren die nog geen aanbod van het IMG hebben ontvangen kunnen dat doen.

P E R S B E R I C H T
Lakeman: falend Instituut Mijnbouwschade Groningen opheffen

Bussum, 18 januari 2022 – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) faalt ernstig bij het toekennen en uitkeren van schadevergoedingen aan slachtoffers van aardbevingen in Groningen en moet worden opgeheven. Dat zegt voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). Hij zet zich mede via de website www.namclaim.nl in voor gedupeerde agrarische ondernemers. Dat IMG-topman Bas Kortmann het in één keer afkopen van alle aardbevingsschade door de NAM bepleit vindt Lakeman ongehoord: ‘Hij probeert het falen van zijn eigen organisatie te verhullen en gaat ver buiten zijn boekje.’


Kortmann deed zijn uitlatingen in het Financieele Dagblad van heden (18 januari). Volgens hem doet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er goed aan de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade in Groningen in één keer af te kopen. Op die manier kan het herstel van woningen en het vertrouwen in de overheid volgens de IMG-topman sneller verlopen.


De inmiddels voor enkele tientallen agrarische ondernemers uit Groningen opererende Lakeman gelooft daar niets van. ‘Het IMG is hoofdverantwoordelijke voor het effectief uitkeren van schadevergoedingen en schiet op dat vlak al jarenlang ernstig tekort. Iedereen kent de verhalen over lange procedures, onvolkomenheden in rapportages en eindeloos gesteggel over de hoogte van vergoedingen. Het pleidooi van Kortmann om de NAM alle schade in één keer af te laten kopen is volgens ons bedoeld als bliksemafleider om het stelselmatig falen van het IMG te verhullen.’


Lakeman vindt het bovendien onaanvaardbaar dat de IMG-topman zich alleen op de NAM en niet op de Staat richt: ‘In juli 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Staat mede verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunningen voor het winnen van aardgas en tevens voor het toezicht op een veilige exploitatie van het Groningen-veld. Voor de slachtoffers van de aardbevingen was dit juridisch gezien een zeer gunstige uitspraak waar de IMG-voorzitter nu aan voorbij gaat door zich alleen op de NAM te richten.’


Van de agrarische ondernemers wier belangen Lakeman behartigt beschouwt een groeiend deel het IMG als een verlengstuk van de Staat: ‘De overtuiging dat het IMG er in afstemming met de Staat alles aan doet om zo min en zo laat mogelijk schade-uitkeringen te doen is diep geworteld. In dat verband is het ongepast dat het IMG met voorbijgaan aan het eigen falen nu zogenaamd omwille van de doelmatigheid een snelle deal met de NAM bepleit.’ Lakeman houdt nadrukkelijk de optie open dat hij namens de door hem vertegenwoordigde gedupeerden óók een procedure tegen de Staat start.